INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 (link otworzy duże zdjęcie)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 

u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

                                                                                                 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gd. informuje o obowiązku przestrzegania od 27 grudnia 2016, do odwołania zakazów i nakazów      

          ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.

          w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na terenie całego kraju:

  1. 1.     Zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywego drobiu,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

        2. Nakazuje się:

            a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach 

                budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami

                utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

            b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne            

                 ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

             c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają      

                 dzikie ptaki,

             d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny

                 przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

                  – rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

                  – datę przemieszczenia,

                  – miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

                  – liczbę ptaków,

            e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz       

                 ich odchodami,

              f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i

                  wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

              g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których

                  jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z

                  gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek

                  dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

              h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży

                  ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

               i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym

                  mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

               j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

               k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki    

                   łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

               l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w       

                  szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

            Nie wykonanie nakazów i zakazów w/w rozporządzenia może być ukarane mandatem do 250 PLN (art.77 KW) lub karą administracyjną do wysokości dwukrotności średnich zarobków tj do ok. 7800 PLN

            A w przypadku wystąpienia Grypy ptaków będą podstawą odmowy odszkodowania z budżetu państwa.

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu do PLW : tel 585623077  w godzinach od 8.00 do 15.00 lub mailem piwstar@gdansk.wiw.gov.pl lub za pośrednictwem Urzędów Gmin.

Należy podać imię nazwisko, adres utrzymywania drobiu, ilość poszczególnych gatunków.

 

Opublikowano: 09 stycznia 2017 07:40

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Zadania związane z gotowością zwalczania HPAI na poziomie powiatu [91 KB]

Lista zarejestrowanych ferm drobiu do CZK [27.5 KB]

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 – aktualna sytuacja i ocena ryzyka [828.36 KB]

Informacja z 13.01.2017 od Inspekcji Weterynaryjnej w Starogardzie [378.48 KB]

druk dla hodowców drobiu [164.57 KB]

Wykaz hodowców drobiu [12.63 KB]

Wyświetleń: 583

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl