Logo RPO


Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 9 025 497,69zł (70 % kosztów kwalifikowalnych).

Całkowita wartość projektu to 12 893 568,13zł.

Projekt zakłada utworzenie szlaku przyrodniczego w korytarzu ekologicznym rzeki Wierzycy. Produktem planowanej inwestycji będzie nowy, utworzony, spójny szlak turystyczny o długości 7,00 km na obszarze Gminy Starogard Gdański i Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozpoczynający się w miejscowości Krąg, prowadzący nasypem nieczynnej linii kolejowej do miasta Starogard Gdański, dalej Doliną Wierzycy ku centrum miasta, przez obszar Parku Miejskiego, aż po wschodnie granice miasta i tereny nad Jeziorem Kochanka. W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Celem głównym przedsięwzięcia jest utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 350 ha.

 Gmina Wiejska Starogard Gdański realizować będzie w ramach niniejszego projektu budowę szlaku o długości około 2 km wraz z dodatkową infrastrukturą, których wartość zaplanowana jest na kwotę 2 006 375,00zł.  

 

Logo RPO


Gmina Starogard Gdański wraz z Powiatem Starogardzkim, Gminą Bobowo oraz Gminą Miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi1 411 401,85 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 2 193 778,53 zł.

Przedsięwzięcie przewiduje głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF Starogardu Gdańskiego tj. w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, Gminie Starogard Gdański i Gminie Bobowo. Projekt ten został ujęty wśród inwestycji preferowanych w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Starogardu Gdańskiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, a także do poprawy jakości stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: ocieplanie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. c.w.u., wymiana źródeł ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

 

Logo RPO


Gmina Starogard Gdański realizuje projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 3 661 800,00zł (85 % kosztów kwalifikowalnych).

Całkowita wartość projektu to 5 283 843,00zł.

Projekt zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jabłowie, zwiększająca jej przepustowość. (śr. z 192 do 523 m3/dobę) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,7km wyposażającej 1644 RLM w dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków komunalnych.

Główny cel projektu to wypełnienie przez aglomerację Jabłowo zobowiązań akcesyjnych oraz celów określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów szczegółowych:

1. Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji mierzony liczbą RLM przyłączonych do sieci, po zakończeniu realizacji inwestycji z 63,52% do 95,17%, co pozwoli na osiągnięcie stopnia skanalizowania aglomeracji wymaganego zapisami KPOŚK.

2. Zapewnienie systemu oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię odpowiadającą potrzebom aglomeracji. Wzrost przepustowości oczyszczalni w Jabłowie do 523 m3/dobę (o 170% do stanu obecnego).

 

Logo RPO


Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Bobowo i Gminą Miejską Starogard Gdański informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański”.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 5 264 691,27zł (72,90 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 7 221 798,72 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych na terenie partnerskich gmin, tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański i Gminy Bobowo w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Efektem projektu będzie podniesienie standardu partnerskich gmin, wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego interesariuszy, jak również ujednolicenie systemów oświetlenia na terenie partnerskich gmin.

Zakres inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED (zapewniającej niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, święcące światłem rozproszonym, nieolśniewające użytkowników) wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

Gmina Wiejska Starogard Gdański realizować będzie w ramach niniejszego projektu wymianę ponad 1000 opraw, których wartość zaplanowana jest na kwotę 1 900 424,32zł.  

 

 

Loga EFS


Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu.

Tytuł projektu: „E-administracja dla e-klienta”

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 682 125,86 zł.

Wartość projektu: 1 995 877,86 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 313 752,00 zł).

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie (powiat tczewski, starogardzki) oraz województwo kujawsko-pomorskie (powiat chełmiński)

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 10 JST woj. pomorskiego  i kujawsko – pomorskiego: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST  7 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, personalizację dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania  nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST 3 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta.

GRUPA DOCELOWA

  • 10 JST: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, jako beneficjenci przewidzianego w projekcie  wsparcia dotyczącego elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach tych JST, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; wsparcia dotyczącego wdrażania rozwiązań  w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych, informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawy obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją 
  • 390 osób (260 K, 130 M) -  pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia  dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU:

1.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców - 10

2.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania n nieruchomościami - 10

3. Liczba JST, które uruchomiły 7 nowych, w pełni zautomatyzowanych usług elektronicznych na platformie e-PUAP w obszarze podatki o opłaty lokalne na 4 poziomie dojrzałości - 5

4.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania poszerzające dostęp do informacji online w obszarze zarządzania nieruchomościami - 10

5.  Liczba JST, które wdrożyły/zmodernizowały EZD- 6

6.  Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania pozwalające klientom na dostęp online do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy - 10

7.  Liczba JST, które zapewniły klientom dostęp online do spersonalizowanej informacji dotyczącej P i OPLOK przez wdrożenie Portalu Mieszkańca i Podatnika/Interfejsu na BIP - 10

8.  Liczba JST, które wdrożyły Portal Informacyjny o Nieruchomościach - 10

9.  Liczba IST, które zwiększyły dostęp do e-usług przez uruchomienie PPPZ - 9

10.  Liczba pracowników JST, którzy podnieśli kompetencje z zakresu podatków i opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami - 390

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-web.pl